Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

amerykanskieciacho
15:14
amerykanskieciacho
15:14
amerykanskieciacho
15:14
amerykanskieciacho
15:14
6340 fe1d 500
Reposted fromFienrira Fienrira viajointskurwysyn jointskurwysyn
amerykanskieciacho
15:13
1967 4263 500
John Soane Museum, London
amerykanskieciacho
15:12
4990 27bf
Reposted fromarbuzy arbuzy viaoxygenium oxygenium
amerykanskieciacho
15:12
7875 c6a4
Reposted frombluepanda bluepanda viaoxygenium oxygenium
amerykanskieciacho
15:12
7535 6f66 500
amerykanskieciacho
15:11
6500 c9b7 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viagdziejestola gdziejestola

August 30 2017

amerykanskieciacho
10:44
amerykanskieciacho
10:44
Oni spotkali się przypadkowo na ławce w tym parku. Zawiązuje się romans, pierwsza miłosna noc... Traktują to wszystko cynicznie, sportowo, gdyż tak sobie postanawiają, aby uniknąć komplikacji i rozczarowań. Lecz z czasem - przychodzi miłość. Wielka, obezwładniająca, rzucająca na kolana. Ale oni nie mogą w to uwierzyć; dręczy ich cyniczny początek.
— Marek Hłasko, "Śliczna Dziewczyna"

August 27 2017

amerykanskieciacho
18:23
2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viadusix dusix
18:23
0120 e420
Reposted fromdivi divi vianezavisan nezavisan
amerykanskieciacho
18:23
1355 106a
amerykanskieciacho
18:23
3171 8509
florence!
amerykanskieciacho
18:22
Reposted frombluuu bluuu viadusix dusix
amerykanskieciacho
18:22
8486 37ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
amerykanskieciacho
18:12
7275 2301
18:10
8336 1b1f 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viakedavra kedavra
amerykanskieciacho
18:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl