Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

11:30
2973 652a
Reposted fromsunlight sunlight viaoutline outline
amerykanskieciacho
11:29
6670 3bf1 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahormeza hormeza
amerykanskieciacho
11:29
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viahormeza hormeza
amerykanskieciacho
11:29
2472 7a23
Reposted frombutterbeer butterbeer viahormeza hormeza
amerykanskieciacho
11:29
3918 dfdd
Reposted fromretro-girl retro-girl viahormeza hormeza
11:28
1643 65bc 500

Sam Shere. Underwater bicycling, February 1947.

Reposted fromcelllfish celllfish viahormeza hormeza
11:28
9184 ccf5 500
Reposted fromvariaen variaen viaoutline outline
11:28
3870 136e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
11:28
0370 5bc4

edgina: Upside-Down Mushroom Room by Carsten Höller

Reposted fromreckon reckon viahormeza hormeza
11:28
5386 cfd2 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viahormeza hormeza
11:27
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack vianezavisan nezavisan
amerykanskieciacho
11:27
amerykanskieciacho
11:26
11:25
Lake District 19-06-17
amerykanskieciacho
11:19
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
amerykanskieciacho
11:19
6108 4575 500
Reposted fromoutline outline viaover-land over-land
amerykanskieciacho
11:18
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
amerykanskieciacho
11:18
0962 5e70 500
Reposted fromfluorescent fluorescent viagdziejestola gdziejestola
amerykanskieciacho
11:18
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
amerykanskieciacho
11:18
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl